Privacyverklaring
Stichting de Reensche Compagnie


25-10-2018, versie 1.1


Algemeen
Uw privacy is voor Stichting de Reensche Compagnie van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

Van degene die zich bij Stichting de Reensche Compagnie inschrijven, die een woning huren of via de website www.reenschecompagnie.nl gegevens invult, verwerken wij persoonsgegevens. Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt op de naleving van de wet.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan en waar we ze voor gebruiken.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting de Reensche Compagnie.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht, (eventueel naam, geboortedatum en geslacht van uw partner), burgerlijke staat, betaalgegevens en e-mailadres. Extra: gegevens van familiebetrekking tot de huurder: NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wat wordt verstaan onder verwerken van uw persoonsgegevens?
Onder verwerken wordt verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiding, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor het inschrijven als woningzoekende, het sluiten en het uitvoeren van de huurovereenkomst, het innen van huur en het beheer / onderhoud / reparatie van de woning.

Welke wettelijke grondslagen zijn er:
De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en gerechtvaardigd belang.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Stichting de Reensche Compagnie is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en stellen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Alleen medewerkers die het nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover hun functie dat vereist.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig en/of wettelijk is toegestaan. Hoe lang wij gegevens bewaren, hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken.

Delen wij de gegevens met andere partijen?
Stichting de Reensche Compagnie werkt samen met andere partijen zoals installateurs, schildersbedrijven en klussenbedrijven voor het onderhoud aan uw woning. Deze partijen krijgen alleen gegevens van u die zij echt nodig hebben. Dat is meestal uw adres en uw telefoonnummer om een afspraak te maken.
Daarnaast maakt Stichting de Reensche Compagnie gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons. De leveranciers zijn onze verwerkers en dat betekent dat wij met hun een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij beschermen en beveiligen uw gegevens. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiligingscamera's
Binnen en buiten het gebouw van Stichting de Reensche Compagnie hangen beveiligingscamera’s. Deze zijn aangekondigd met een informatiebord. Met de camera’s willen we zorgen voor meer veiligheid, het beschermen van bewoners en hun eigendommen en het tegengaan van overlast, misdrijven en vandalisme. We gaan zorgvuldig om met de camerabeelden. De afspraken staan in het cameraprotocol van Stichting de Reensche Compagnie. Ook voldoet Stichting de Reensche Compagnie aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot cameratoezicht.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
Stichting de Reensche Compagnie verwerkt uw persoonsgegevens alleen binnen de EU.

Wijzigingen van de privacyverklaring op de website.
Wij behouden ons het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wanneer een wijziging is geweest, zullen we dit kenbaar maken op www.reenschecompagnie.nl onder ‘Nieuws’.

Huurovereenkomst en privacyverklaring
In de huurovereenkomst staat een verwijzing naar deze privacyverklaring. Door de huurovereenkomst te ondertekenen, gaat u akkoord met deze verklaring.

Datalekken
Er is sprake van een datalek indien een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden en deze gegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. De verantwoordelijke is verplicht tot het melden van datalekken bij Stichting de Reensche Compagnie. Met onze partijen en leveranciers zijn hier afspraken over gemaakt in het verwerkersovereenkomst.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens.
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Stichting de Reensche Compagnie
Tak van Poortvlietstraat 361
9602 PJ Hoogezand
info@reenschecompagnie.nl
0598-322664
 

Waar wij ons in onderscheiden

  • Verhuur sociale en vrije sector appartementen
  • Wonen in het stadshart van Hoogezand
  • Aangename en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand
  • Dienstverlening met een hoofdletter
  • Hoge huurderstevredenheid
  • Vriendelijk en toegewijd personeel