Het bestuur

Het bestuur is het hoogste orgaan binnen stichting De Reensche Compagnie (DRC). Zij is verantwoordelijk voor de missie, de visie en het strategisch beleid. Het bestuur formuleert de beleidstaken en is verantwoordelijk voor het integraal management van DRC.

Bij DRC is sprake van een meewerkend-bestuur; de bestuursleden zijn expert in diverse vakgebieden zoals vastgoed & techniek, personeel & organisatie en financiën. De dagelijkse leiding van DRC is in handen van de manager algemene zaken. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van expertise van de verschillende bestuursleden.

De manager algemene zaken neemt deel aan de bestuursvergaderingen, maar heeft bij besluitvorming geen stemrecht. Op deze wijze kan DRC als kleine woningstichting slagvaardig en efficiënt worden bestuurd en geleid. Zowel de bestuursleden als de manager algemene zaken bewaken hierbij de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid.

Vanwege het ontbreken van een Raad van Toezicht, laat DRC zich ééns per vier jaar visiteren conform de richtlijnen van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland. Jaarlijks maakt de accountant een jaarrekening op en wordt het jaarverslag gepubliceerd op onze website. Daarnaast vindt er ieder jaar een reflectie plaats om het eigen functioneren en dat van de manager algemene zaken te evalueren.

Herman     Voorzitter

     Herman van der Til
     Bestuurslid sinds 1 mei 2014

Esther
     Secretaris

     Esther Bloeming-Kramer
     Bestuurslid sinds 27 maart 2019
 

 

Sjoerd
     Penningmeester

     Sjoerd van der Molen
     Bestuurslid sinds 1 april 2020

 

Roelf     Lid vastgoed en techniek

     Roelf Smit
     Bestuurslid sinds 1 maart 2017

 VOORZITTER
De voorzitter voert het bestuur aan en leidt het besluitvormingsproces in goede banen. Specifieke taken zijn: voorzitten van vergaderingen, bewaken voortgang, schakel tussen het bestuur en de manager algemene zaken en zijn aanspreekpunt. Daarnaast onderhoudt de voorzitter contacten met het bestuur van de stichting Bewonersbelangen DRC, de gemeente Midden-Groningen en vertegenwoordigers van de woningcorporaties die actief zijn in Hoogezand. Zo nodig treedt de voorzitter op als woordvoerder van DRC richting de media.

PENNINGMEESTER
De penningmeester controleert en is eindverantwoordelijk voor de financiën. Samen met de manager algemene zaken verzorgt de penningmeester de (meerjaren)begroting en de jaarrekening. Specifieke taken zijn: de financiële verantwoording indienen ter controle bij de accountant en eventuele financieringsinstelling(en) die hierover geïnformeerd behoren te worden en ondersteuning bij de dagelijkse financiële operatie van DRC.

SECRETARIS
De specifieke taken van de secretaris zijn: notuleren van de vergaderingen, bijhouden actie- en besluitenlijsten van stichting DRC en die van de stichting Bewonersbelangen DRC, notuleren jaarlijkse reflectiedag en het opvolgen van de daaruit voorvloeiende acties. Als specifieke taak beheert de secretaris de portefeuille P&O, ter ondersteuning van de manager algemene zaken.

LID VASTGOED en TECHNIEK
Het bestuurslid vastgoed en techniek is samen met de manager algemene zaken verantwoordelijk voor het meerjarenonderhoudsplan. Specifieke taken zijn: initiëren en begeleiden van verbetervoorstellen en gesprekspartner voor derden met betrekking tot vastgoed en techniek.

MANAGER ALGEMENE ZAKEN
De manager algemene zaken is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Specifieke taken zijn: aansturen operationele team DRC, contacten met alle bestuursleden over hun portefeuilles, oplossen dagelijkse problemen en contacten met derden (zoals installatiebedrijven, gemeente, nutsbedrijven). Daar waar nodig onderhoudt hij ook contacten met bankinstellingen en andere woningcorporaties. Eventueel in overleg met één of meerdere bestuursleden.

  

De functies binnen het bestuur van De Reensche Compagnie zijn op basis van vrijwilligheid. Aan de bestuursleden wordt jaarlijks de wettelijke vrijwilligersvergoeding van € 1.800,- uitgekeerd.

 

Waar wij ons in onderscheiden

  • Verhuur sociale en vrije sector appartementen
  • Wonen in het stadshart van Hoogezand
  • Aangename en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand
  • Dienstverlening met een hoofdletter
  • Hoge huurderstevredenheid
  • Vriendelijk en toegewijd personeel